InvestorsPerioden i sammanfattning

OmsättningQ1 2018

15 487

TSEK

EBITDAQ1 2018

-788

TSEK

Christer Ahlberg
VD och koncernchef

VD har ordet

Årets första kvartal är nu avslutat. Vi redovisar en rekordstor försäljningsökning med nästan 60% under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period 2017, vilket är mer än förväntat. Användningen av inhalationssedering med hjälp av AnaConDa-teknologin sprider sig runt om i Europa, vilket ligger helt i linje med vår strategi. Vår registreringsstudie IsoConDa har dock under perioden stött på vissa utmaningar, vilka vi har goda förhoppningar om att kunna lösa.

Vår vision att utveckla inhalationssedering med IsoConDa och AnaConDa till en global standardmetod för sedering av mekaniskt ventilerade patienter inom intensivvården står fast. Vi har i första kvartalet 2018 levererat en signifikant bättre försäljningsökningstakt jämfört med vår uttalade ambition att fram till registreringen av IsoConDa i Europa leverera en årlig genomsnittlig försäljningsökning på mer än 20%. Vi ska också leverera ett EBITDA resultat som inte ska vara signifikant negativt, parallellt med att vi bygger upp en större sälj- och marknadsorganisation. Tre år efter registreringen av IsoConDa i Europa är vår ambition att årsomsättningen ska överstiga 500 MSEK och EBITDA marginalen vara cirka 40%.

Försäljningsutveckling
Det är fortfarande Tyskland som är lokomotivet i vår försäljningsutveckling. Glädjande är att det både tillkommer nya kliniker, men också att fler befintliga kliniker, som redan idag använder AnaConDa, utökar antalet sängplatser där behandling sker med vår terapi. I Frankrike har vi ökat våra säljresurser vilket ger resultat, närmare 50 kliniker använder vår produkt där. Även i Spanien har användningen ökat under årets första kvartal, om än från låga nivåer. Norden som är vår senaste direktförsäljningsmarknad genererar också nya kliniker. I Norge där vi nyligen anställt en KAM har vi nu 6 kliniker som använder AnaConDa regelbundet. I linje med våra planer så ökar de operativa kostnaderna när vi utvecklar organisationen och ökar vår närvaro på marknaden. Detta har genererat en EBITDA för första kvartalet på -788 KSEK.

Under kvartalet har vi genomfört vårt första globala Advisory Board vid en internationell kongress i Bryssel. Intresset var stort bland världens medicinska specialister inom området och vi hade deltagare från USA, Canada, Belgien, Frankrike och Tyskland. Under samma kongress gjorde vi vår största marknadssatsning någonsin, med utställning och flera symposier, med stort intresse från befintliga och blivande kunder.

Regulatorisk och Medicinsk utveckling
Den viktigaste uppgiften vi har för de nästkommande åren är att registrera inhalationssedering med vår läkemedelskandi-dat IsoConDa (isofluran) i Europa och sedermera USA. För att lyckas med det behöver vi slutföra vår kliniska regist-reringsstudie som just nu pågår i Tyskland. Att bedriva kliniska studier inom intensivvård är utmanade och komplext och kräver stor kraft av både sponsor och prövare. Inklusions-takten av nya patienter har dessvärre tillfälligt dragits ned efter en inspektion på en klinik, där man har haft frågor om inklusionsförfarandet för vissa medvetslösa patienter. Vi har nu en pågående dialog med inspektörer och myndigheter för att lösa det uppkomna problemet så att studien så snart som möjligt kan återgå till det normala igen, vilket är något som alla parter vill. Konsekvensen av den uppkomna situationen är för tidig att estimera, men det troliga är att studiens tidsplan förlängs något. I studien kommer en interim-analys att göras vilken slutligen avgör hur många patienter som behöver delta i studien och därmed när själva studien kan vara slutförd. Vi kan på grund av den uppkomna situationen ännu inte kommunicera när interim-analysen skall vara klar. Vi återkommer kring det så snart ny tidplan fastställts.

Arbetet med förberedelserna för en USA registrering av både läkemedel och medicinteknisk produkt pågår och vi står fast vid att vi kommer att ha en plan färdig under 2018 för hur vi ska registrera terapin i USA.

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med försäljningsutvecklingen av våra produkter samt att fler kliniker börjar använda terapin mer frekvent och att nya tillkommer i flera europeiska länder. Det visar att Sedana Medical är väl positionerat för att leda arbetet med att erbjuda den första kommersiella lösningen för inhalationssedering inom intensivvård, en marknad med en försäljningspotential om 10–20 miljarder kronor årligen.

Christer Ahlberg, VD och koncernchef

 Läs delårsrapporten i sin helhet här.

Kalendarium
Kommande informationstillfällen

Datum Händelse
27 mars 2018 Bokslutskommuniké 2017
25 april 2018 Årsredovisning 2017
22 maj 2018 Delårsrapport kvartal 1 2018
22 maj 2018 Årsstämma 2018
30 augusti 2018 Delårsrapport kvartal 2 2018
22 november 2018 Delårsrapport kvartal 3 2018
21 mars 2019 Bokslutskommuniké 2018
Innehåll

Årsstämma 2018

Kallelse till årsstämma i Sedana Medical AB (publ)
Aktieägarna i Sedana Medical AB (publ), org.nr 556670–2519, hälsas välkomna till årsstämma tisdagen den 22 maj 2018 klockan 16.00 i lokaler hos Erik Penser Bank, Apelbergsgatan 27, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.30.

Deltagande
Den som önskar delta i årsstämman ska dels vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 16 maj 2018 under adress: Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, Sverige. Anmälan kan också göras per telefon +46 (0)8-124 05 200 eller per e-post till corp@sedanamedical.com. Vid anmälan ska uppges namn, adress, telefonnummer (dagtid), person/organisationsnummer, aktieinnehav och uppgift om eventuella ombud/biträden. I bolaget finns 17 280 538 aktier och röster. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt för ombudet eller, för det fall rätten att företräda aktieägarens aktier är uppdelad på olika personer, ombuden med angivande av antal aktier respektive ombud har rätt att företräda. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman sändas till bolaget under ovan angiven adress. Fullmaktsformulär tillhandahålls på bolagets hemsida, www.sedanamedical.com. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att ha rätt att delta i stämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen onsdagen den 16 maj 2017, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringspersoner
5. Prövning av om stämman blivit i behörig ordning sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
8. Anförande av verkställande direktören, Christer Ahlberg
9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
10. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
13. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
14. Val av styrelse samt revisor och eventuella suppleanter
15. Beslut om principer för tillsättande av samt instruktion avseende valberedning
16. Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Resultatdisposition (punkt 10)
Styrelsen föreslår att bolagets resultat balanseras i ny räkning.

Styrelse m.m. (punkterna 2 och 12–14)
Valberedningen, som består av:

 • Karl Tobieson, ordförande i valberedningen och utsedd av Linc AB
 • Sten Gibeck, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Ola Magnusson, eget innehav samt styrelsemedlem Sedana Medical AB (publ)
 • Tony McCarthy, utsedd av Michael Ryan
 • föreslår följande:
 • Thomas Eklund utses till ordförande vid årsstämman (punkt 2).
 • Styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Bolaget ska ha en revisor utan suppleanter (punkt 13).
 • Det sammanlagda styrelsearvodet skall uppgå till 525 000 kronor varav 225 000 kronor till styrelsens ordförande, 50 000 kronor vardera till de föreslagna ledamöterna Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt 100 000
  kronor till den föreslagna ledamoten Eva Walde (punkt 12).
 • Revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert (punkt 12).
 • Omval av styrelseledamöterna Thomas Eklund, Sten Gibeck, Bengt Julander, Ola Magnusson och Michael Ryan samt nyval av Eva Walde (punkt 14). Ytterligare upplysningar om de föreslagna styrelseledamöterna finns på www.sedanamedical.com.
 • Omval av Thomas Eklund som styrelsens ordförande (punkt 14).
 • Omval av revisionsbolaget R3 KB för tiden intill slutet av årsstämman 2019 (punkt 14).

Principer för tillsättande av valberedning samt instruktion till valberedningen (punkt 15)
Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar om att fastställa principer för tillsättande av valberedningen i enlighet med nedan.

Principer för fastställande
Styrelsens ordförande skall – senast vid utgången av tredje kvartalet i Sedana Medicals verksamhetsår varje år – tillse att
bolagets röstmässigt tre största aktieägare eller ägargrupper, erbjuds att vardera utse var sin ledamot att ingå i valberedningen. Avstämningen baseras på Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning (ägargrupperat) per den sista bankdagen i september eller sådant annat underlag som aktieägare eller ägargrupper vid denna tid redovisar som belägg för sitt aktieägande. Där en eller flera aktieägare avstår från att utse ledamot i valberedningen, ska ytterligare en eller flera av de nästföljande aktieägarna i ägarandel erbjudas att utse ledamot i valberedningen. Fler än högst fem ytterligare aktieägare behöver dock inte kontaktas, om inte styrelsens ordförande finner att det finns särskilda skäl därtill. När aktieägare kontaktas med förfrågan om utseende av ledamot i valberedningen skall styrelsens ordförande uppställa erforderliga ordningsregler såsom senaste svarsdag etc.

Valberedningen skall bestå av totalt minst tre ledamöter, inklusive styrelsens ordförande som ingår i valberedningen och är sammankallande till valberedningens första sammanträde.

Valberedningens sammansättning skall offentliggöras så snart de utsetts. Ordförande i valberedningen skall, om inte ledamöterna enas om annat vara den ledamot som utsetts av den röstmässigt störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot skall dock inte vara valberedningens ordförande. Valberedningen skall inneha sitt mandat till ny valberedning utsetts. Arvode skall inte utgå till valberedningens ledamöter.

Ledamot skall lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre har väsentligen samma ägarandel som då ledamoten utsågs. Om valberedningen därefter inte längre har minst tre ledamöter skall styrelsens ordförande verka för att ny ledamot utses enligt de principer som anges ovan. Om ej särskilda skäl föreligger skall dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum eller förändringen inträffar senare än två månader före årsstämman.

Aktieägare som utsett ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny ledamot i valberedningen.

Valberedningens uppgifter
Valberedningen skall bereda och till årsstämman lämna förslag till:

 • val av ordförande på stämman
 • val av styrelsens ordförande respektive ledamöter i bolagets styrelse
 • val av revisor och i förekommande fall revisorssuppleant
 • förslag på ersättning till styrelseordförande, styrelseledamöter, revisor samt i förekommande fall utskottsarbete
 • principer för fastställande av valberedningen

Styrelsen ordförande skall på lämpligt sätt delge valberedningen information om styrelsens kompetensprofil och arbetsformer.

Sammanträden
Valberedningen skall sammanträda när så erfordras för att denna skall kunna fullgöra sina uppgifter, dock minst två gånger årligen. Kallelse till sammanträde utfärdas av valberedningens ordförande (undantag för det första sammanträdet som sammankallas av styrelsens ordförande). Ledamot kan begära att valberedningen skall sammankallas.

Valberedningen är beslutför om minst hälften av ledamöterna deltar. Beslut i ärende får dock inte fattas om inte, såvitt möjligt, samtliga ledamöter fått tillfälle att delta i ärendets behandling. Som valberedningens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande ledamöterna röstar eller, vid lika röstetal, den mening som biträdes av valberedningens ordförande.

Redogörelse för valberedningens arbete i form av förslag och yttrande från valberedningen skall i god tid innan årsstämma offentliggöras på bolagets hemsida.

Ändringar av dessa instruktioner
Valberedningen skall löpande utvärdera dessa instruktioner och valberedningens arbete och till årsstämman lämna förslag på sådana ändringar av denna instruktion som valberedningen bedömt vara lämpliga.

Emissionsbemyndigande (punkt 16)
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier som sammanlagt inte överstiger 15 procent av totalt antal utestående aktier efter utnyttjande av bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap. 5 § första stycket 6 aktiebolagslagen. Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten, företags- eller produktförvärv samt att möjliggöra en breddning av ägarbasen i bolaget.

*****

Dokumentation, årsredovisningen och övrigt beslutsunderlag kommer att hållas tillgängligt hos bolaget, Sedana Medical AB (publ), Berga Backe 2, 182 53 Danderyd, och på www.sedanamedical.com, senast tre veckor före stämman och sändas till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga ovanstående handlingar kommer även att framläggas på stämman.

Stockholm i april Sedana Medical AB (publ)
Styrelsen

Nedladdningsbara filer:

  Kallelse till årsstämma
  Valberedningens förslag
  Fullmaktsformulär
  Protokoll från årsstämma


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning beskriver förhållandet mellan bolagets organ i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Här hittar du information om vår styrelse, ledande befattningshavare, ersättningsprinciper, revisorer, bolagsstämmor samt bolagsordningen.

Styrelse

Styrelsen har sitt säte i Danderyds kommun. Enligt Bolagets bolagsordning ska antalet styrelseledamöter vara lägst tre (3) och högst sex (6) med högst tre (3) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fem (5) ordinarie ledamöter, valda vid årsstämman den 19 maj 2017 för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Thomas Eklund Styrelseordförande
 • Född: 1967
 • Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i Sedana Medical sedan 2014.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Thomas har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm. Cirka 25 års erfarenhet från ledande positioner inom bland annat bank-, life sciences- och vårdsektorn. VD för Investor Growth Capital (numera Patricia Industries) under åren 2002 – 2012, ett Investor-ägt private equity-bolag med fokus på långsiktiga investeringar inom teknologi, hälso- och sjukvård och industri. Tidigare styrelseledamot i life sciences-bolag såsom Swedish Orphan International AB (ordförande) och Carmel Pharma AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i BoMill AB, Swevet AB, Moberg Pharma AB (publ) och Itrim Holding AB. Styrelseledamot i Swedencare AB (publ), Boule Diagnostics AB, Biotage AB, Rodebjer Form AB, Memira Holding AB, Excillum Aktiebolag, Neoventa Medical AB, TEDCAP AB samt Eklund konsulting AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 396 215 aktier samt 26 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt
  104 000 aktier via Eklund konsulting AB. Oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.
Sten Gibeck Styrelseledamot
 • Född: 1943
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare styrelseordförande.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Sten har en högre företagsekonomisk examen vid Sveriges Kontoristförening. Tidigare ägare och VD i medicinteknikföretaget Louis Gibeck AB under dess resa från att vara ett mindre distributionsföretag till att uppnå en marknadsledande position inom sitt område i bl.a. Tyskland, Frankrike, Japan och USA. Louis Gibeck AB handlades under ett par år i slutet av 90-talet på OTC-listan i Stockholm, innan bolaget köptes upp av Hudson Respiratory Care Inc där Sten Gibeck var styrelseledamot 1999 – 2004.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 2 105 744 aktier.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Bengt Julander Styrelseledamot
 • Född: 1953
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2011.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Bengt är utbildad apotekare, M. Sc. från Uppsala Universitet. Ägare och styrelseledamot i Linc AB som investerar i bolag inom läkemedel- och medicinteknik. Operativ-, styrelse- och ägarerfarenhet från branschen.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Linc AB, Stille AB, Bringwell AB (publ), Nefecon AB, Swevet AB, ProEquo AB, Pharmalink AB, Knil AB, Busulipo AB, nWise AB, Swevet Holding AB samt Pharmalink Nordic AB. Styrelsesuppleant i Kv Eldstaden i Bromma AB, Korkyl AB, Algarvefastigheter AB, Eriksbergskliniken Gam AB, Linc Global AB, Linc International AB, Korkyl Holding AB, Eriksbergskliniken AB samt Linc Trade AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 821 901 aktier via Linc AB.
  Oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte till större aktieägare.
Ola Magnusson
Styrelseledamot
 • Född: 1948
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2005 – 2011).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ola är gymnasieingenjör med inriktning kemi från Tekniska gymnasiet i Göteborg. Nästan 30 års erfarenhet från läkemedelsbranschen och 20 års erfarenhet från medicinteknikbranschen, i huvudsak inom marknadsföring och försäljning samt företagsledning. Tidigare VD på Louis Gibeck AB samt ansvarig för bolagets listning på OTC-listan i Stockholm. Tidigare VD på Hudson RCI AB efter dess förvärv av Louis Gibeck AB. Har arbetat inom Pharmacia-koncernen i USA i två omgångar under 80- och 90-talet. Startade Sedana Medical 2005 och verkade som VD fram till 2011, numera ansvarig bl.a. för den pågående kliniska studien i Tyskland.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Transcutan AB. Styrelseledamot i Hammarplast Medical Aktiebolag, Miris AB, Miris Holding AB (publ), Eataway AB och Magiola Consulting AB.
 • Innehav i Sedana Medical: : 1 427 867 aktier samt 37 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 148 000 aktier via Magiola Consulting AB. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende till större aktieägare.
Michael Ryan Styrelseledamot
 • Född: 1957
 • Befattning: Styrelseledamot i Sedana Medical sedan 2005. Tidigare VD i Sedana Medical (2011 – 2017).
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: : Michael har en Master of Industrial Engineering (1st Class Honours) från University College Dublin. Mer än 25 års erfarenhet från ledande positioner inom tillverkningsbranschen och nästan 15 års erfarenhet från ledande positioner inom medicinteknikbranschen.
 • Andra pågående uppdrag: VD i TecScan Ireland Ltd. Styrelseledamot i Venn Life Sciences Ltd, Irrus Investment Ltd och Salmur Ltd. Michael Ryan är också investerare, främst i bolag inom life sciences. Michael Ryan var tidigare VD på Artema Medical AB och ledde försäljningen till Datascope Corporation 2007. Ansvarig för internationell försäljning och verksamhetsutveckling på Sedana Medical.
 • Innehav i Sedana Medical: 1 108 083 aktier och 35 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 140 000 aktier. Ej oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Oberoende till större aktieägare.

Ledningsgrupp

Christer Ahlberg
VD
 • Född: 1971
 • Befattning: VD i Sedana Medical sedan februari 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Christer är civilekonom med examen från Örebro Universitet. Tidigare erfarenhet från läkemedelsindustrin, senast som VD inom Unimedic-koncernen (2010 – 2016) och VD på Eisai AB (2005 – 2010) samt mer än 10 års erfarenhet från ledande positioner inom försäljning, marknadsföring och market access inom läkemedelsbranschen, bland annat på AstraZeneca, Meda och Wyeth. Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i PharmaControl MQL AB. Styrelsesuppleant och VD i Waxholm by the sea AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 260 000 aktier samt 184 200 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 184 200 aktier.
Maria Engström
CFO
 • Född: 1972
 • Befattning: Finanschef i Sedana Medical sedan februari 2017.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Maria är civilekonom med examen från Stockholms Universitet. Tidigare chef över Cross Pharma AB (2015 – 2016) och Head of Business Control på Medivir AB (2012 – 2014). Över 15 års erfarenhet från positioner som finanschef, Head of Business Control och controller på Biovitrum, Bristol Myers Squibb och Ericsson.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
 • Innehav i Sedana Medical: 3 850 aktier samt 60 782 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 60 782 aktier via FAYSIT – Finance At Your Service In Tyresö AB.
Ron Farrell
Chef FoU
 • Född: 1956
 • Befattning: Chef för FoU i Sedana Medical sedan 2011. VD i Sedana Medical Ltd.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Ron har en graduateship of the Plastics and Rubber från Institute of London (GPRI). 37 års erfarenhet från tillverkningsbranschen på olika befattningsnivåer på företag som Oral-B Laboratories, Gilette, Vistakon, Tech Group, Artema Medical och Kayfoam Woolfson. Huvudsakligen verksam inom engineering, kvalitetssäkring, supply chain, utveckling och verksamhetsledning avseende fabriker.
 • Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lismed Ltd.
 • Innehav i Sedana Medical: 898 897 aktier och 55 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 220 000 aktier.
Robert vom Dorp
Försäljningschef
 • Född: 1970
 • Befattning: Försäljningschef i Sedana Medical AB sedan 2010, anställd sedan 2005.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Robert har en MBA i ekonomi från University of Applied Sciences vid Hochschule Koblenz. Har även studerat industriell organisation. Arbetat med försäljning inom medicinteknik sedan 2001, tidigare som account manager för produkter inom anestesi, ventilation och intensivvård på Hudson RCI och Teleflex Medical. Ansvarig för marknadsföring, strategi, försäljning och personal vid Sedana Medicals säljkontor (filial) i Tyskland. Även ansvarig för återförsäljare i Österrike och Schweiz. Tidigare konsult på företag som utställde ISO-certifieringar till sjukhus.
 • Andra pågående uppdrag:
 • Innehav i Sedana Medical: 7 500 aktier samt 26 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av totalt 104 000 aktier.
Peter Sackey
CMO
 • Född: 1971
 • Befattning: Medicinsk chef i Sedana Medical sedan januari 2018.
 • Utbildning och arbetslivserfarenhet: Peter tog läkarexamen 1997 vid Karolinska Institutet. Han har varit yrkesverksam i drygt 20 år inom Perioperativ Medicin och Intensivvård på Karolinska Universitetssjukhuset och innehar Europeiska examina inom anestesi (DESA) och intensivvård (EDIC). Han disputerade vid Karolinska Institutet 2006 med avhandlingen “Isoflurane sedation in Intensive Care Unit patients”. Peter är docent vid Karolinska Institutet och har handlett flera doktorander och bedriver forskning inom intensivvård.
 • Tidigare anställningar: Överläkare, Chef Funktionsenhet Neurointensivvård, Perioperativ Medicin och Intensivvård intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.
 • Andra pågående uppdrag: Docent, Institutionen för Fysiologi och Farmakologi, Karolinska Institutet.
 • Innehav i Sedana Medical: 975 aktier och 65,167 optioner, motsvarande 65,167 aktier.
Michael Ryan
Rådgivare inom affärsutveckling
Ola Magnusson
Rådgivare inom affärsutveckling

Ersättningsprinciper

Grundprincipen är att ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga för att säkerställa att koncernen kan attrahera och behålla kompetenta ledande befattningshavare till för bolaget rimliga kostnader.

Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av fast ersättning, rörlig ersättning, pension och övriga förmåner. Styrelsen ska för varje år överväga om man bör föreslå årsstämman att besluta om ett aktie- eller aktiekursrelaterat incitamentsprogram. Föreslagna incitamentsprogram ska bidra till långsiktig värdetillväxt.

Ersättningen till styrelsen, inklusive ordföranden, fastställs av årsstämman. I den mån stämmovalda styrelseledamöter utför arbete som går utöver styrelsearbetet ska de kunna arvoderas för sådant arbete. Ersättningen ska vara marknadsmässig och godkännas av styrelsen.

Vid årsstämman den 19 maj 2017 fattades beslut om att arvode till styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska utgå med ett totalt belopp om 350 000 SEK varav 150 000 SEK till styrelsens ordförande och 50 000 SEK till var och en utav de övriga ledamöterna.

Revisorer

Christina Kallin Sharpe, auktoriserad revisor, på R3 Revisionsbyrå omvaldes vid årsstämman 2017 för perioden intill slutet av årsstämman 2018.

Ersättning till revisorn utgår enligt löpande räkning.

Bolagsstämma

Bolagsstämman i Sedana Medical AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman har rätt att delta på bolagsstämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut måste inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att delta i stämman. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, hänvisas till bolagets bolagsordning.

Bolagsordning

§ 1 Firma
Bolagets firma är Sedana Medical AB (publ).

§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen ska ha sitt säte i Danderyds kommun.

§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla, tillverka och marknadsföra medicinsk-tekniska produkter, samt idka därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital
Aktiekapitalet ska vara lägst 800 000 kronor och högst 3 200 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 8 000 000 och högst 32 000 000.

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) styrelseledamöter med högst tre (3) suppleanter. Dessa väljs årligen på årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§ 7 Revisorer
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer och högst två (2) revisorssuppleanter.

§ 8 Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma i bolaget ska hållas i Danderyd eller Stockholm.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens industri. Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.

§ 9 Årsstämma
På årsstämma ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande vid stämman

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller två justeringsmän

4. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

7. Beslut om:

(a) fastställande av balans- och resultaträkning samt i förekommande fall koncernbalansräkning och koncernresultaträkning

(b) disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören

8. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter

10. Val av styrelse och val av revisor

11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.

§ 12 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 Ladda ner Bolagsordningen här.

Ägarstruktur

Nedan visas Sedana Medicals ägarstruktur per den 31 mars 2018.

Namn Antal aktier Andel (%)
Sten Gibeck 2,105,744 12.19%
Linc AB 1,821,901 10.54%
Magiola Consulting AB 1,427,867 8.26%
Michael Ryan 1,108,083 6.41%
HealthInvest Partners AB 1,037,182 6.00%
Ron Farrell 898,897 5.20%
Alto Invest SA 748,228 4.33%
Brohuvudet AB 512,800 2.97%
Zaragatero Ltd 503,404 2.91%
Eklund Konsulting AB 474,156 2.74%
Tio största aktieägare 10,638,262 61.56%
Övriga * 6,642,276 38.44%
TOTALT **: 17,280,538 100%

* Varav VD’s innehav är 260 000 aktier.

Optionsprogram

Sedana Medical har två utestående teckningsoptionsprogram om motsvarande totalt maximalt 1 350 149 aktier.

Teckningsoption 2014/2019 om totalt maximalt 1 040 000 aktier löper t.o.m. den 31 december 2019.
Teckningskursen är 2,50 SEK/aktie.

Teckningsoption 2017/2021 om totalt maximalt 310 149 aktier löper t.o.m. den 31 januari 2021.
Teckningskursen motsvarar 130% av teckningskursen vid nyemissionen i samband med bolagets notering vid Nasdaq First North.

Presentationer

Datum Beskrivning Material
22 maj, 2018 Presentation av delårsrapporten för första kvartalet 2018.   Klicka här för att visa.
27 april, 2018 Event at ProHearings (engelska).   Klicka här för att visa.
7 mars 2018 Sitdown hos Erik Penser 2018.   Klicka här för att visa.
6 mars 2018 Stockholm Corporate Finance Life Science Seminarium.   Klicka här för att visa.
24 november 2017 Redeye seminarium.   Klicka här för att visa.
29 juni 2017 Trading Direkt Intervju med CEO Christer Ahlberg.   Klicka här för att visa.

Aktien

Aktiens
ISIN-kod
Aktiens
Kortnamn
Aktuell
Aktiekurs
SE0009947534 SEDANA  Klicka här!
Certified Adviser: Erik Penser Bank – Tel: 08-463 80 00 – Apelbergsgatan 27, Box 7405, 103 91 Stockholm, Sverige
Analytiker som följer Sedana Medical: Peter Östling, Pareto Securities

IPO


Prenumerera på nyhetsbrevet

Prenumerera och håll dig uppdaterad med senaste nytt om oss, direkt i inkorgen.
Klick här för att anmäla dig till nyhetsbrevet